Euroopa Liidu õigusaktid

Kirjeldus. Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud.

2004-2006 Euroopa Liidu õigusaktid
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
2004-2006 Euroopa Liidu õigusaktid
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) 1386/2002

Komisjoni määrus (EÜ) 1386/2002, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1164/94 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses Ühtekuuluvusfondist antava abi suhtes kohaldatavate haldus- ja kontrollsüsteemidega ning finantskorrektsioonide tegemise korraga (29. juuli 2002).
Kokkuvõte: Määrusega kehtestatakse rakenduseeskirjad seoses juhtimis- ja kontrollisüsteemidega ning finantskorrektsioonide tegemise korraga, mida kohaldatakse Ühtekuuluvusfondist.

29.07.2002
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) 16/2003

Komisjoni määrus (EÜ) 16/2003, millega kehtestatakse nõukogu määruse 1164/94/EÜ üksikasjalikud erirakenduseeskirjad seoses Ühtekuuluvusfondi osafinantseeritavate meetmetega seotud kulude abikõlblikkusega (6. jaanuar 2003)
Kokkuvõte: Määrusega reguleeritakse Ühtekuuluvusfondist finantseeritavate abikõlblike kulude kindlaksmääramist

06.01.2003
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) 1681/94

Komisjoni määrus (EÜ) 1681/94 eeskirjade eiramise ja valesti makstud summade sissenõudmise kohta struktuuripoliitika rahastamisel ning infosüsteemi loomise kohta selles valdkonnas (11. juuli 1994)
Kokkuvõte: Määrus kehtestab reeglid eeskirjade eiramise ja valesti makstud summade sissenõudmise kohta ning infosüsteemi loomise kohta selles valdkonnas.

11.07.1994
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) 1831/94

Komisjoni määrus (EÜ) 1831/94, eeskirjade eiramise ja valesti makstud summade sissenõudmise kohta seoses Ühtekuuluvusfondi kaudu toimuva rahastamisega ning infosüsteemi loomise kohta selles valdkonnas (26. juuli 1994)
Kokkuvõte: Määrus kehtestab reeglid Ühtekuuluvusfondist rahastatud kuludega seotud eeskirjade eiramise ja valesti makstud summade sissenõudmise kohta, samuti infosüsteemi loomise kohta selles valdkonnas. 

26.07.1994
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1159/2000

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1159/2000, mis käsitleb liikmesriikide järgitavaid teavitamis- ja avalikustamismeetmeid seoses struktuurifondide antava abiga (30. mai 2000)
Kokkuvõte: Määrusega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad struktuurifondide poolt antava abiga seotud teavitamise ja avalikustamise kohta.

30.05.2000
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) nr 438/2001

Komisjoni määrus (EÜ) nr 438/2001, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/1999 rakendamiseks seoses struktuurifondidest antava abi haldus- ja kontrollisüsteemidega (2. märts 2001)
Kokkuvõte: Määruses sätestatakse rakenduseeskirjad struktuuritoetust andvate asustuste juhtimis- ja kontrollisüsteemi kohta

02.03.2001
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) nr 448/2001

Komisjoni määrus (EÜ) nr 448/2001, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/1999 rakendamiseks seoses struktuurifondidest antava abi suhtes finantseerimisparanduste tegemise korraga (2. märts 2001)
Kokkuvõte: Määruses sätestatakse rakenduseeskirjad finantskorrektsioonide tegemise korra kohta struktuurifondide antavast abist.

02.03.2001
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) nr 448/2004

Komisjoni määrus (EÜ) nr 448/2004, 10. märts 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1685/2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses struktuurifondide kaasfinantseeritavate meetmetega seotud kulutuste abikõlblikkusega, ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1145/2003
Kokkuvõte: Määrusega reguleeritakse kulude abikõlblikkusega seonduvat

10.03.2004
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) nr 621/2004

Komisjoni määrus (EÜ) nr 621/2004, millega kehtestatakse eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1164/94 rakendamiseks Ühtekuuluvusfondi tegevusega seotud teavitamis- ja avalikustamismeetmete suhtes
Kokkuvõte: Määrusega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Ühtekuuluvusfondi tegevusega seotud teavitamis- ja avalikustamismeetmete suhtes

01.04.2004
Määrus
Nõukogu akti 95/C 316/03

Nõukogu akti 95/C 316/03, millega koostatakse Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon (26. juuli 1995)
Kokkuvõte: Võitlemaks Euroopa ühenduste finantshuve kahjustava kelmuse vastu, lepivad liikmesriigid kokku, et iga liikmesriik võtab vajalikud ja asjakohased meetmed, et määruses kirjeldatud tegevus tunnistataks kriminaalkorras karistatavaks teoks, lepitakse kokku vastutuses ja karistustes

26.07.1995
Määrus
Nõukogu määrus (EÜ) 1164/94

Nõukogu määrus (EÜ) 1164/94, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond (16. mai 1994);
Kokkuvõte: Määrusega luuakse Ühtekuuluvusfond, reguleeritakse Ühtekuuluvusfondist eraldatava abi ulatus, abikõlblikud kulud ja abi saamise tingimused, kontroll ning avalikustamine.

16.05.1994
Määrus
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1257/1999

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (17. mai 1999)  Kokkuvõte: Määrusega luuakse ühenduse abi raamprogramm maaelu säästvaks arenguks.

17.05.1999
Määrus
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1260/1999

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1260/1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta. (21. juuni 1999). Kokkuvõte: Määrus kehtestab üldsätted struktuurifondide kohta, sealhulgas fondidest toetuse andmise eesmärgid ja vahendid, toetuse andmise ja kasutamise programmeerimise alused, fondide vahendite tõhususe kontrolli, nõuded aruannetele ja avalikustamisele.

21.06.1999
Määrus
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1263/1999

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1263/1999 kalanduse arendusrahastu kohta (21. juuni 1999) Kokkuvõte: Määrus reguleerib kalandus- ja akvakultuurisektoris ning nende toodete töötlemise ja turustamisega tegelevas tööstuses rakendatavate meetmetega seonduvat.

21.06.1999
Määrus
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001 (29. September 2003);

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001 (29. September 2003);
Kokkuvõte: Määrusega kehtestatakse ühiseeskirjad ühise põllumajanduspoliitika raames sissetulekutoetusena makstavate otsetoetuste ja põllumajandustootjate sissetulekutoetuse jaoks.

29.09.2003
Määrus
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1783/1999

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1783/1999 Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) kohta (12. juuli 1999) . Kokkuvõte: Määrusega määratakse kindlaks Euroopa Regionaalarengu Fondi ülesanded, Euroopa Regionaalarengu Fondist antava abi ulatus ning samuti abikõlblikkuse eeskirjad.

12.07.1999
Määrus
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1784/1999

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1784/1999 Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) kohta (12. juuli 1999)
Kokkuvõte: Määrusega määratakse kindlaks Euroopa Sotsiaalfondi ülesanded, fondist antava abi ulatus, erisätted ja abikõlblike kulude liigid.

12.07.1999
Määrus
Parlamendi ja Nõukogu määrus 1073/1999/EÜ

Parlamendi ja Nõukogu määrus 1073/1999/EÜ Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta (25. mai 1999)
Kokkuvõte: Määrus reguleerib OLAFi haldusjuurdlust asutamislepingutega või nende alusel loodud institutsioonides selleks, et võidelda pettuste, korruptsiooni ja Euroopa Ühenduse finantshuve kahjustava muu ebaseadusliku tegevuse vastu

25.05.1999