Вы здесь

Euroopa Liidu õigusaktid

Kirjeldus. Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud.

2004-2006 Euroopa Liidu õigusaktid
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
2004-2006 Euroopa Liidu õigusaktid
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) 1386/2002

Komisjoni määrus (EÜ) 1386/2002, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1164/94 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses Ühtekuuluvusfondist antava abi suhtes kohaldatavate haldus- ja kontrollsüsteemidega ning finantskorrektsioonide tegemise korraga (29. juuli 2002).
Kokkuvõte: Määrusega kehtestatakse rakenduseeskirjad seoses juhtimis- ja kontrollisüsteemidega ning finantskorrektsioonide tegemise korraga, mida kohaldatakse Ühtekuuluvusfondist.

29.07.2002
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) 16/2003

Komisjoni määrus (EÜ) 16/2003, millega kehtestatakse nõukogu määruse 1164/94/EÜ üksikasjalikud erirakenduseeskirjad seoses Ühtekuuluvusfondi osafinantseeritavate meetmetega seotud kulude abikõlblikkusega (6. jaanuar 2003)
Kokkuvõte: Määrusega reguleeritakse Ühtekuuluvusfondist finantseeritavate abikõlblike kulude kindlaksmääramist

06.01.2003
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) 1681/94

Komisjoni määrus (EÜ) 1681/94 eeskirjade eiramise ja valesti makstud summade sissenõudmise kohta struktuuripoliitika rahastamisel ning infosüsteemi loomise kohta selles valdkonnas (11. juuli 1994)
Kokkuvõte: Määrus kehtestab reeglid eeskirjade eiramise ja valesti makstud summade sissenõudmise kohta ning infosüsteemi loomise kohta selles valdkonnas.

11.07.1994
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) 1831/94

Komisjoni määrus (EÜ) 1831/94, eeskirjade eiramise ja valesti makstud summade sissenõudmise kohta seoses Ühtekuuluvusfondi kaudu toimuva rahastamisega ning infosüsteemi loomise kohta selles valdkonnas (26. juuli 1994)
Kokkuvõte: Määrus kehtestab reeglid Ühtekuuluvusfondist rahastatud kuludega seotud eeskirjade eiramise ja valesti makstud summade sissenõudmise kohta, samuti infosüsteemi loomise kohta selles valdkonnas. 

26.07.1994
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1159/2000

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1159/2000, mis käsitleb liikmesriikide järgitavaid teavitamis- ja avalikustamismeetmeid seoses struktuurifondide antava abiga (30. mai 2000)
Kokkuvõte: Määrusega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad struktuurifondide poolt antava abiga seotud teavitamise ja avalikustamise kohta.

30.05.2000
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) nr 438/2001

Komisjoni määrus (EÜ) nr 438/2001, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/1999 rakendamiseks seoses struktuurifondidest antava abi haldus- ja kontrollisüsteemidega (2. märts 2001)
Kokkuvõte: Määruses sätestatakse rakenduseeskirjad struktuuritoetust andvate asustuste juhtimis- ja kontrollisüsteemi kohta

02.03.2001
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) nr 448/2001

Komisjoni määrus (EÜ) nr 448/2001, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/1999 rakendamiseks seoses struktuurifondidest antava abi suhtes finantseerimisparanduste tegemise korraga (2. märts 2001)
Kokkuvõte: Määruses sätestatakse rakenduseeskirjad finantskorrektsioonide tegemise korra kohta struktuurifondide antavast abist.

02.03.2001
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) nr 448/2004

Komisjoni määrus (EÜ) nr 448/2004, 10. märts 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1685/2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses struktuurifondide kaasfinantseeritavate meetmetega seotud kulutuste abikõlblikkusega, ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1145/2003
Kokkuvõte: Määrusega reguleeritakse kulude abikõlblikkusega seonduvat

10.03.2004
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) nr 621/2004

Komisjoni määrus (EÜ) nr 621/2004, millega kehtestatakse eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1164/94 rakendamiseks Ühtekuuluvusfondi tegevusega seotud teavitamis- ja avalikustamismeetmete suhtes
Kokkuvõte: Määrusega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Ühtekuuluvusfondi tegevusega seotud teavitamis- ja avalikustamismeetmete suhtes

01.04.2004
Määrus
Nõukogu akti 95/C 316/03

Nõukogu akti 95/C 316/03, millega koostatakse Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon (26. juuli 1995)
Kokkuvõte: Võitlemaks Euroopa ühenduste finantshuve kahjustava kelmuse vastu, lepivad liikmesriigid kokku, et iga liikmesriik võtab vajalikud ja asjakohased meetmed, et määruses kirjeldatud tegevus tunnistataks kriminaalkorras karistatavaks teoks, lepitakse kokku vastutuses ja karistustes

26.07.1995
Määrus
Nõukogu määrus (EÜ) 1164/94

Nõukogu määrus (EÜ) 1164/94, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond (16. mai 1994);
Kokkuvõte: Määrusega luuakse Ühtekuuluvusfond, reguleeritakse Ühtekuuluvusfondist eraldatava abi ulatus, abikõlblikud kulud ja abi saamise tingimused, kontroll ning avalikustamine.

16.05.1994
Määrus
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1257/1999

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (17. mai 1999)  Kokkuvõte: Määrusega luuakse ühenduse abi raamprogramm maaelu säästvaks arenguks.

17.05.1999
Määrus
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1260/1999

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1260/1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta. (21. juuni 1999). Kokkuvõte: Määrus kehtestab üldsätted struktuurifondide kohta, sealhulgas fondidest toetuse andmise eesmärgid ja vahendid, toetuse andmise ja kasutamise programmeerimise alused, fondide vahendite tõhususe kontrolli, nõuded aruannetele ja avalikustamisele.

21.06.1999
Määrus
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1263/1999

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1263/1999 kalanduse arendusrahastu kohta (21. juuni 1999) Kokkuvõte: Määrus reguleerib kalandus- ja akvakultuurisektoris ning nende toodete töötlemise ja turustamisega tegelevas tööstuses rakendatavate meetmetega seonduvat.

21.06.1999
Määrus
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001 (29. September 2003);

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001 (29. September 2003);
Kokkuvõte: Määrusega kehtestatakse ühiseeskirjad ühise põllumajanduspoliitika raames sissetulekutoetusena makstavate otsetoetuste ja põllumajandustootjate sissetulekutoetuse jaoks.

29.09.2003
Määrus
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1783/1999

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1783/1999 Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) kohta (12. juuli 1999) . Kokkuvõte: Määrusega määratakse kindlaks Euroopa Regionaalarengu Fondi ülesanded, Euroopa Regionaalarengu Fondist antava abi ulatus ning samuti abikõlblikkuse eeskirjad.

12.07.1999
Määrus
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1784/1999

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1784/1999 Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) kohta (12. juuli 1999)
Kokkuvõte: Määrusega määratakse kindlaks Euroopa Sotsiaalfondi ülesanded, fondist antava abi ulatus, erisätted ja abikõlblike kulude liigid.

12.07.1999
Määrus
Parlamendi ja Nõukogu määrus 1073/1999/EÜ

Parlamendi ja Nõukogu määrus 1073/1999/EÜ Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta (25. mai 1999)
Kokkuvõte: Määrus reguleerib OLAFi haldusjuurdlust asutamislepingutega või nende alusel loodud institutsioonides selleks, et võidelda pettuste, korruptsiooni ja Euroopa Ühenduse finantshuve kahjustava muu ebaseadusliku tegevuse vastu

25.05.1999
Üldmäärused
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Üldmäärused
Määrus
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 11. juuli 2006

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 11. juuli 2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999

11.07.2006
Ühissätete määrus
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Ühissätete määrus
Määrus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2221, 23. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses lisavahendite ja rakenduskorraga

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2221, 23. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses lisavahendite ja rakenduskorraga, et toetada COVID 19 pandeemiaga seotud kriisi ja selle sotsiaalsete tagajärgede kõrvaldamist ning ettevalmistuste tegemist majanduse taastamiseks rohelisel, digitaalsel ja vastupidaval viisil (REACT EU)

23.12.2020
Määrus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006

17.12.2013
Fondide määrused
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Fondide määrused
Määrus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1300/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006
17.12.2013
Määrus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1301/2013, 17. detsember 2013

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1301/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006

17.12.2013
Määrus
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsembri 2013

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsembri 2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006

17.12.2013
Määrus
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 223/2014, 11. märts 2014

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 223/2014, 11. märts 2014, mis käsitleb abi andmist enim puudust kannatavatele ehk abifondi määrus

11.03.2014
Määrus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1080/2006, 5. juuli 2006

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1080/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1783/1999.

05.07.2006
Määrus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006, 5. juuli 2006

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1784/1999.
Kokkuvõte: Määrusega kehtestatakse Euroopa Sotsiaalfondi ülesanded, fondist antava abi ulatus, erisätted ja abikõlblike kulude liigid.

05.07.2006
Määrus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 396/2009, 6. mai 2009

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 396/2009, 6. mai 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1081/2006, milles käsitletakse Euroopa Sotsiaalfondi, et lisada teatavad Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud kululiigid.

06.05.2009
Määrus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 397/2009, 6. mai 2009

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 397/2009, 6. mai 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi, seoses eluasemete energiatõhususe ja taastuvenergia alaste investeeringute abikõlblikkusega.

06.05.2009
Määrus
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006, 11. juuli 2006

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006, 11. juuli 2006, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1164/94
Kokkuvõte: Määrusega luuakse Ühtekuuluvusfond, määrus sätestab Ühtekuuluvusfondist eraldatava abi ulatuse, abikõlblikud kulud ja abi saamise tingimused.

11.07.2006
Delegeeritud määrused
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Delegeeritud määrused
Määrus
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2016/568, 29.1.2016

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2016/568, 29.1.2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013 seoses tingimuste ja menetlustega, mille alusel tehakse kindlaks, kas liikmesriigid peavad tagasi maksma Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud summad, mida ei ole võimalik sisse nõuda. 

29.01.2016
Määrus
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 240/2014, 7.1.2014

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 240/2014, 7.1.2014, millega sätestatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud Euroopa partnerluse käitumisjuhend.

07.01.2014
Määrus
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 480/2014, 3.3.2014

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 480/2014, 3.3.2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta.

03.03.2014
Määrus
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 481/2014, 4. märts 2014

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 481/2014, 4. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1299/2013 seoses erieeskirjadega koostööprogrammide kulude rahastamiskõlblikkuse kohta.

04.03.2014
Määrus
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 522/2014, 11. märts 2014

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 522/2014, 11. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1301/2013 seoses üksikasjalike eeskirjadega Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatavate uuenduslike meetmete valiku ja haldamise põhimõtete kohta säästva linnaarengu valdkonnas.

11.03.2014
Määrus
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 532/2014, 13. märts 2014

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 532/2014, 13. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 223/2014 seoses abi andmisega enim puudust kannatavatele.

13.03.2014
Rakendusaktid
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Rakendusaktid
Määrus
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/207, 20. jaanuar 2015

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/207, 20. jaanuar 2015, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 üksikasjalikud rakenduseeskirjad eduaruannete, suurprojektide kohta teabe esitamise, ühise tegevuskava, majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seotud rakendusaruannete, vahendite haldaja kinnituse, auditistrateegia, auditiarvamuse ja auditeerimise aastaaruande vormide ning kulude ja tulude analüüsimise metoodika kohta ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1299/2013 üksikasjalikud rakenduseeskirjad Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgiga seotud rakendusaruannete vormi kohta.

20.01.2015
Määrus
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1011/2014, 22. september 2014

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1011/2014, 22. september 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 üksikasjalikud rakenduseeskirjad komisjonile teatava teabe esitamise vormide kohta ning toetusesaajate ning korraldusasutuste, sertifitseerimisasutuste, auditeerimisasutuste ja vahendusasutuste vahelise teabevahetuse korra kohta.

22.09.2014
Määrus
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 184/2014, 25. veebruar 2014

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 184/2014, 25. veebruar 2014, millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) liikmesriikide ja komisjoni vahelise elektroonilise andmevahetussüsteemi suhtes kohaldatavad tingimused ning võetakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1299/2013 (erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil) vastu sekkumiskategooriate nomenklatuur toetuse määramiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames

25.02.2014
Määrus
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 215/2014, 7. märts 2014

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 215/2014, 7. märts 2014, , millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) rakenduseeskirjad seoses kliimamuutuste alase eesmärgi raames antavate toetuste metoodika, tulemusraamistiku vahe-eesmärkide ja eesmärkide kindlaksmääramise ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide sekkumiskategooriate nomenklatuuriga.

07.03.2014
Määrus
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 288/2014, 25. veebruar 2014

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 288/2014, 25. veebruar 2014, millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) kohaselt eeskirjad, mis käsitlevad majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi alla kuuluvate rakenduskavade näidist, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013 (erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil) kohaselt eeskirjad, milles käsitletakse Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alla kuuluvate koostööprogrammide näidist.

25.02.2014
Määrus
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 821/2014, 28. juuli 2014

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 821/2014, 28. juuli 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 rakenduseeskirjad seoses programmist tehtavate maksete ülekandmise ja haldamise ning rahastamisvahendite aruandluse üksikasjaliku korraga, toiminguga seotud teabe- ja teavitamismeetmete tehniliste omadustega ning andmete kirjendamise ja salvestamise süsteemiga.

28.07.2014
Määrus
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 964/2014, 11. september 2014,

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 964/2014, 11. september 2014, (EL) nr 964/2014, 11. september 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 rakendussätted seoses rahastamisvahendite standardtingimustega

11.09.2014
Rakendusmäärused
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Rakendusmäärused
Määrus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1082/2006, 5. juuli 2006

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1082/2006, 5. juuli 2006,

Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta.
Kokkuvõte: ETKRi eesmärk on hõlbustada ja edendada rühmituse liikmete piiriülest, riikide- ja/või piirkondadevahelist koostööd, mille eesmärk on tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust. Määrusega sätestatakse ETRK asutamine ja lõpetamine, koosseis ja organisatsioon, ETRK ülesanded, riiklike vahendite haldamine ja vastutus.

05.07.2006
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1828/2006, 8. detsember 2006

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1828/2006, 8. detsember 2006, milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi.

08.12.2006
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) nr 832/2010, 17. september 2010

Komisjoni määrus (EÜ) nr 832/2010, 17. september 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1828/2006, milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi. 

17.09.2010
Komisjoni määrus (EÜ) nr 846/2009, 1. september 2009

Komisjoni määrus (EÜ) nr 846/2009, 1. september 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1828/2006, milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi.

Kokkuvõte: Määrusega seatakse rakenduseeskirjad seoses:
a) teavitamise ja avalikustamisega;
b) teabega fondide kasutuse kohta;
c) juhtimis- ja kontrollsüsteemidega;
d) eeskirjade eiramisega;
e) isikuandmetega;
f) täiendavuspõhimõtte eiramisega seotud finantskorrektsioonidega;
g) elektroonilise andmevahetusega;
h) finantskorraldusvahenditega;
i) elamuehituse abikõlblikkusega;
j) Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi rakenduskavade abikõlblikkusega.

 

 

Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) nr 846/2009, 1. september 2009

Komisjoni määrus (EÜ) nr 846/2009,  1. september 2009 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1828/2006, milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi.

01.09.2009
Määrus
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1236/2011, 29. november 2011

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1236/2011, 29. november 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1828/2006 seoses investeeringutega finantskorraldusvahendite kaudu.

29.11.2011
Muud õigusaktid
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Muud õigusaktid
Määrus
Nõukogu akti 95/C 316/03

Nõukogu akti 95/C 316/03, millega koostatakse Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon (26. juuli 1995)
Kokkuvõte: Võitlemaks Euroopa ühenduste finantshuve kahjustava kelmuse vastu, lepivad liikmesriigid kokku, et iga liikmesriik võtab vajalikud ja asjakohased meetmed, et määruses kirjeldatud tegevus tunnistataks kriminaalkorras karistatavaks teoks, lepitakse kokku vastutuses ja karistustes

26.07.1995
Määrus
Parlamendi ja Nõukogu määrus 1073/1999/EÜ Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta (25. mai 1999)

Kokkuvõte: Määrus reguleerib OLAFi haldusjuurdlust asutamislepingutega või nende alusel loodud institutsioonides selleks, et võidelda pettuste, korruptsiooni ja Euroopa Ühenduse finantshuve kahjustava muu ebaseadusliku tegevuse vastu

25.05.1999