Sa oled siin

Komisjon teeb ettepaneku luua 100 miljardi euro suurune tööhõive toetamise erakorraline rahastu ehk TERA

Elude päästmine ja elatusvahendite tagamine praeguses teravas kriisiolukorras on äärmiselt oluline. Komisjon reageerib veelgi jõulisemalt, tehes ettepaneku luua 100 miljardi euro suurune tööhõive toetamise erakorraline rahastu ehk TERA (ingl SURE), et aidata töötajatel oma sissetulek säilitada ja ettevõtetel püsima jääda. Samuti teeb komisjon ettepaneku suunata kõik olemasolevad struktuurifondid ümber koroonaviirusele reageerimiseks.

Toetust saavad ka põllumajandustootjad ja kalurid, samuti enim puudust kannatavad isikud. Kõik need meetmed põhinevad ELi praegusel eelarvel ja ära kasutatakse iga kättesaadav euro. Selleks peab ELi pikaajaline eelarve olema tugev ja paindlik. Komisjon töötab selle nimel, et EL saaks tugeva eelarve, et taastuda ja teha edusamme majanduse elavdamise suunas.

Koroonaviiruse puhang paneb Euroopa proovile viisil, mis oleks olnud mõeldamatu vaid mõni nädal tagasi. Kriisi sügavus ja ulatus nõuavad enneolematu ulatusega kiiret ja solidaarset tegutsemist.

Viimastel nädalatel on komisjon astunud samme, et tagada liikmesriikidele kogu paindlikkus, mida nad vajavad oma tervishoiusüsteemide, ettevõtjate ja töötajate rahaliseks toetamiseks. Komisjon on võtnud meetmeid meditsiiniseadmete hangete koordineerimiseks, kiirendamiseks ja tugevdamiseks ning on suunanud teadusuuringute vahendeid vaktsiini väljatöötamisele. Komisjon on teinud tööd selle nimel, et tagada kaupade ja piiriüleste töötajate jätkuv liikumine kogu ELis, et haiglad toimiksid, tehased töötaksid ja poed oleksid varustatud. EL on toetanud ja toetab jätkuvalt ELi kodanike, nende perekondade ja pikaajaliste elanike kogu maailmast Euroopasse tagasi toomist.

Seda tehes tegutseb komisjon veendumusel, et tõhus lahendus Euroopa kriisile saab põhineda ainult koostööl, paindlikkusel ja eelkõige solidaarsusel.

Tänaste ettepanekutega minnakse veelgi kaugemale.

Täna vastu võetud ettepanekuid kommenteerides ütles president von der Leyen: „Praeguses koroonaviiruse kriisis kõlbavad ainult kõige jõulisemad meetmed. Me peame kasutama kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid. Iga ELi eelarves kättesaadav euro suunatakse ümber selle olukorra lahendamiseks, kõiki eeskirju lihtsustatakse, et võimaldada rahaliste vahendite kiiret ja tõhusat liikumist. Uue solidaarsusvahendiga võtame kasutusele 100 miljardit eurot, et hoida inimesi töökohtadel ja ettevõtteid töös. Nii ühendame jõud liikmesriikidega, et päästa elusid ja kaitsta elatusvahendeid. Selline on Euroopa solidaarsus.“

100 miljardit eurot, et säilitada inimeste töökohad ja hoida ettevõtted töös
 

Me peame leevendama majandusšokki, et ELi majandus oleks valmis uuesti käivituma, kui tingimused on selleks sobivad. Selleks peame säilitama inimeste töökohad ja hoidma ettevõtted töös. Kõigil liikmesriikidel on juba olemas või luuakse varsti lühendatud tööaja kavad.

TERA ehk tööhõive toetamise erakorraline rahastu on uus vahend, millega antakse kuni 100 miljardi euro ulatuses laene riikidele, kes seda vajavad, et tagada töötajatele sissetulek ja ettevõtetele töötajate säilimine. See võimaldab inimestel jätkata oma üüri, arvete ja toiduostude eest maksmist ning aitab tagada majanduses hädavajaliku stabiilsuse.

Laenud põhinevad liikmesriikide tagatistel ja need suunatakse sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse. Seda vahendit saavad kasutada kõik liikmesriigid, kuid eriti oluline on see enim kannatanud riikidele.

Algatusega toetatakse lühendatud tööaja kavasid ja sarnaseid meetmeid, et aidata liikmesriikidel kaitsta töökohti, töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid vallandamise ja sissetuleku kaotuse eest. Ettevõtetel on võimalik ajutiselt vähendada töötajate töötunde või töö täielikult peatada, kusjuures riik annab sissetulekutoetust nende tundide eest, mil nad ei tööta. Füüsilisest isikust ettevõtjatele makstakse praeguses hädaolukorras asendussissetulekut.

„Euroopa Komisjoni ettepanek toetada kriisi ajal töökohtade säilitamist liikmesriikides kokku kuni 100 miljardi euro ulatuses on väga vajalik. See samm keskendub kõige tähtsamale - meie inimestele. Liikmesriikidel on nüüd Euroopa Liidu toel võimalik aidata ettevõtetel töötajad ka langenud töökoormuse oludes palgal hoida ning vältida massiivset koondamislainet. Selline otsus aitab lisaks inimeste hoidmisele ka kriisist valutumalt väljuda, sest majanduskasvuks vajalikud töötajad on alles,“ sõnas Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson.

Toetagem enim puudust kannatavaid – Euroopa abifond enim puudust kannatavate inimeste jaoks
 
Nüüd, kus suurem osa Euroopast kasutab viiruse leviku aeglustamiseks suhtlemisdistantsi hoidmist, on veelgi tähtsam aidata neid, kes sõltuvad oma esmavajaduste rahuldamisel teistest. Euroopa abifond enim puudust kannatavate inimeste jaoks kujundatakse sellele vastavalt ümber. Näiteks nähakse ette elektroonilised vautšerid ning võimalus osta abi kohaletoimetajatele kaitsevahendeid.
 
Kalurite ja talupidajate toetamine


Euroopa põllumajandusel ja kalandusel on tähtis osa meie toiduga varustamisel. Kriis on neid rängalt tabanud, see mõjutab omakorda meie toiduainete tarneahelaid ja sektorile tuginevat kohalikku majandust.

Nagu struktuurifondide puhul, muudetakse ka Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kasutamine paindlikumaks. Liikmesriikidel on võimalik toetada:

 • kalureid püügitegevuse ajutise katkemise korral;
 • vesiviljelustootjaid tootmise ajutise peatamise või vähendamise korral ning toetuse andmiseks;
 • tootjaorganisatsioone kalandus- ja vesiviljelustoodete ajutiseks ladustamiseks.

Komisjon esitab peatselt ka rea meetmeid, millega tagatakse, et talunikud ja teised toetusesaajad saavad vajalikku toetust ühisest põllumajanduspoliitikast, andes näiteks rohkem aega toetustaotluste esitamiseks ja haldusasutustele nende menetlemiseks, suurendades otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste ettemakseid ning pakkudes kohapealsete kontrollide jaoks täiendavat paindlikkust, et vähendada füüsilist kontakti ja halduskoormust.

Meie majanduse ja inimeste kaitsmine kõigi olemasolevate vahenditega
 
 1. Kõigi ühtekuuluvuspoliitika fondide ümbersuunamine eriolukorraga toimetulekuks
   

  Kõik kulukohustustega sidumata vahendid kolmest ühtekuuluvuspoliitika fondist – Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist – võetakse kasutusele rahvatervise kriisi mõju leevendamiseks.

  Selleks et vahendeid oleks võimalik ümber suunata sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse, on edaspidi võimalik teha ülekandeid nii fondide vahel kui ka piirkondade, kategooriate ja poliitikaeesmärkide vahel. Peale selle loobutakse kaasrahastamise nõudest, kuna liikmesriigid kasutavad juba kõiki oma vahendeid kriisiga toimetulekuks. Haldusmehhanismi lihtsustatakse.

 2. Erakorralise toetuse rahastamisvahend

Euroopa Liit ei ole oma ajaloos nii suure ja sellises tempos leviva tervisekriisiga kokku puutunud. Esmane prioriteet sellele reageerimisel on päästa elusid ning toetada meie tervishoiusüsteeme ja -töötajaid, kes saadavad iga päev ja kõikjal korda imesid.

Komisjon teeb kõvasti tööd, et tagada kaitsevahendite ja hingamisaparaatide olemasolu. Ettevõtjate pingutustest hoolimata on liikmesriikides mõnes piirkonnas endiselt suur puudus hingamisteede jm kaitsevahenditest. Ühtlasi puuduvad piisavad ravivõimalused ning vaja oleks transportida patsiente piirkondadesse, kus on rohkem ressursse, ja saata meditsiinitöötajaid sinna, kus neid kõige enam vajatakse. Toetust on vaja ka laustestimiseks, meditsiiniuuringuteks, uute raviviiside kasutuselevõtuks ning vaktsiinide tootmiseks, ostmiseks ja levitamiseks ELis.

Euroopa Liit teeb täna ettepaneku kasutada kõiki käesoleva aasta ELi eelarve järelejäänud vahendeid, et vastata Euroopa tervishoiusüsteemide vajadustele.

Erakorralise toetuse rahastamisvahendile eraldatakse 3 miljardit eurot, millest 300 miljonit eurot eraldatakse RescEU-le, et toetada varustuse ühist varumist. Esmatähtis on ohjata rahvatervise kriisi ning tagada elutähtis varustus alates hingamisaparaatidest kuni isikukaitsevahenditeni ja mobiilsetest meditsiinirühmadest kuni arstiabini kõige haavatavamatele, sealhulgas pagulaslaagrite elanikele. Teine valdkond, millele keskendutakse, on testimise mahu suurendamine. Samuti võimaldaks ettepanek komisjonil korraldada hankeid vahetult liikmesriikide nimel.

Lisateave