Sa oled siin

Finantskorrektsiooni otsuste tegemisest ja tagasinõutud toetuse tasumisest eriolukorra ajal

Korraldusasutuse seisukoht
 

Toetusesaajatel (TS)  võib eriolukorra ajal olla raskusi finantskorrektsioonide (FKO) tasumisega. Soovitame toimida järgmiselt:

  • Kui väljundite ja/või tulemuste mittesaavutamine on lahutamatult seotud eriolukorra piirangutest tuleneva tagajärjega (nt üritus kavandati, aga ei toimunud), siis selles ulatuses FKO-d ei tule teha. Sellisel põhjusel FKO tegemata jätmise aluste tõendamiseks ja arvestuse pidamiseks palume lähtuda 12.03.2020 korraldusasutuse juhendist, mis puudutab kulutuste abikõlblikuks arvamist seoses Covid-19 leviku tõttu ära jäetud tegevustega.
  • Kui FKO tehakse asjaolude põhjal, mis ei ole seotud eriolukorrast tulenevate piirangutega (nt hankereeglite rikkumine või väljundite ja/või tulemuste mittesaavutamine enne eriolukorda) või rikkumine tuvastatakse enne toetuse väljamakset, tuleb FKO teha.
  • Kui FKO hõlmab ka tagasinõuet, võib toetuse saaja põhjendatud taotluse alusel tagasinõude täitmise peatada kuni eriolukorra lõppemiseni ehk tagastamistähtaeg 60 päeva peatub FKO täitmise peatamise ajaks. Kuna sellisel juhul FKO jõustub, kuid täitmine on peatatud, siis on toetuse saajal endiselt võimalik kehtiva korra alusel FKO-d vaidlustada ehk FKO vaidlustamise aeg täitmise peatumise tulemusel ei muutu.
  • Eriolukorrast tingitud makseraskuste korral on toetusesaajal võimalik teha RÜ-le ettepanek varem kokku lepitud FKO ajatamise maksegraafiku täitmine eriolukorra kehtimise ajaks peatada. Ajatamisgraafiku peatamise ajal peatub ka intressiarvestus. RÜ ei pea selleks eraldi KA nõusolekut küsima tingimusel, et maksegraafiku täitmine jätkub hiljemalt eriolukorra lõppemisele järgneval kuul. Kui tagastamine toimub maksegraafiku alusel, siis ei ole tegemist võlgnevusega, mis uues taotlusvoorus, kui see avatakse, taotluse esitamist takistaks.
  • Pärast eriolukorda FKO kohaselt tagasimaksmisele kuuluva toetuse ajatamisele erisusi kehtivast korrast ei looda. See tähendab, et kui toetuse saajal on keerulise majandusolukorra tõttu ka pärast eriolukorra lõppemist raske toetust tagasi maksta, siis on võimalik tagasinõuet ajatada, sh esitada taotlus ka juba ajatatud tagasinõude maksegraafiku pikendamiseks. Intressiarvestus jätkub pärast eriolukorda ja seda ka siis, kui põhiosa tagasimaksmise on rakendusüksus peatanud pikemalt kui kehtib riigis eriolukord.

Vastavalt struktuuritoetuste seaduse § 1 lõikele 5 reguleerib FKO täitmise peatamist haldusmenetluse seadus (HMS). Täitmise peatamine peab toimuma eraldi otsusega, mida on võimalik teha vaidemenetluse raames HMS § 82 p 6 alusel, aga ka HMS § 64 ja 65 tähenduses, arvestades, et haldusakti andja saab haldusakti kehtivuse peatada, siis ta saab selle raames ka vaid täitmise peatada. Haldusakti täitmise peatamine on toetuse saaja jaoks soodsam olukord.

 

 

Seisukoht on koostatud 18.03.2020 ja viimati täiendatud 24.03.2020