Sa oled siin

Toetatavad valdkonnad EST

Energeetika

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 289 303 525 €
Projektidele on ära jaotatud 251 389 293 eurot 260 543 284 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 28 760 242 eurot 28 760 241 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine Sihtasutus KredEx
01.04.2015
31.12.2023
Soojusmajanduse arengukava koostamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
27.05.2015
31.12.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Energiatõhusus.

Eesmärgid:

1.Energiasäästlik eluasemesektor ja tänavalgustus ning taastuvenergia osakaalu kasv lõpptarbimises

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Lõimumine

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 19 321 805 €
Projektidele on ära jaotatud 19 311 485 eurot 19 321 805 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
2.6.1,2,3 TAT uussisserändajate kohanemise toetamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
01.08.2014
31.12.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Sotsiaalse kaasatuse suurendamine.

Eesmärgid:

 1. Lapsehoiu ja puuetega laste tugiteenuseid saanud lapsevanemate osalemine tööturul on suurenenud
 2. Sotsiaalteenuseid saanud erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustega inimeste osalemine tööturul on suurenenud
 3. Teenust saanud inimeste alkoholi tarvitamine on vähenenud
 4. Kaasaegne, regionaalselt kättesaadav ja optimaalne tervishoiu esmatasandi- ja aktiivravivõrk võimaldab pakkuda kvaliteetseid ja jätkusuutlikke tervishoiuteenuseid
 5. Kvaliteetsemad ja integreeritud hoolekandeteenused toetavad tegevuspiiranguga ning hoolduskoormusega naiste ja meeste aktiviseerumist, sh osalemist tööturul
 6. Kohanemis-ja lõimumisteenustes osalenute konkurentsivõime Eesti ühiskonnas, sh tööturul, elukestvas õppes ning kodanikuühiskonnas osalemiseks on paranenud
 7. Kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte, seas

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Haridus

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 907 049 496 €
Projektidele on ära jaotatud 538 432 228 eurot 555 247 570 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 280 151 910 eurot 280 316 442 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 71 616 340 eurot 71 485 484 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
1.2.1 ATV1 jooksev Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused Riigi Tugiteenuste Keskus
25.06.2019
31.08.2023
1.2.1 ATV2 jooksev Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused Riigi Tugiteenuste Keskus
21.11.2016
31.08.2023
1.2.1 ATV6 jooksev Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
25.06.2019
31.08.2023
1.3.2 TAT Koolide IKT taristu arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
31.12.2022
1.4.1 Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014-2020 Riigi Tugiteenuste Keskus
08.11.2019
31.08.2023
1.4.1 IK Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020 Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.12.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul.

Eesmärgid:

 1. Kvaliteetsete hariduslike tugiteenuste abil varase koolist ja haridussüsteemist lahkumise vähendamine ning karjäärivalikute toetamine
 2. Õpetajate, õppejõudude, koolijuhtide ja noorsootöötajate õpetamispädevuse parandamine, et rakenduks iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus kõigil haridustasemetel ja –liikides
 3. Kasutusele on võetud kaasaegne ja uuenduslik õppevara
 4. Demograafiliste muutustega arvestav ja kaasava hariduse põhimõtetest lähtuv koolivõrk, mis tagab võrdse ligipääsu kvaliteetsele haridusele kõigis Eesti piirkondades
 5. Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust
 6. Kutse-ja erialase kvalifikatsiooniga täiskasvanute osakaal on suurenenud, inimeste elukestva õppe võtmepädevused on paranenud ning suurenenud on nende konkurentsivõime tööturul

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Transport

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 1 286 743 407 €
Projektidele on ära jaotatud 471 509 438 eurot 483 856 527 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 664 175 321 eurot 695 482 505 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 29 156 550 eurot 107 404 376 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide... Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023
10.1.2 Uute maanteede ehitamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Jätkusuutlik transport.

Eesmärgid:

1.Inimeste ja kaupade liikumisvõimaluste arendamine.
2.Vähenenud on reisimiseks kuluv aeg ning suurenenud on raudtee- ja muu ühistranspordi atraktiivsus, turvalisus, ligipääsetavus ja keskkonnasõbralikkus.

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Ettevõtlus ja innovatsioon

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 941 155 936 €
Projektidele on ära jaotatud 442 426 233 eurot 455 865 099 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 425 141 161 eurot 428 466 767 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 51 867 774 eurot 56 824 070 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm 2021 Sihtasutus KredEx
17.03.2021
31.10.2023
4.4.1. Digitaliseerimise teekaardi toetus Sihtasutus KredEx
15.02.2021
31.10.2023
4.4.1. Ettevõtja tootearenduse toetus (SF+COVID) Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.08.2023
4.4.1. Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu toetus Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.08.2023
4.4.2. Arendusosak 2021 Sihtasutus KredEx
17.03.2021
31.08.2023
4.4.2. Innovatsiooniosak 2021 Sihtasutus KredEx
17.03.2021
31.08.2023
5.1.1. Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
31.12.2023
5.1.2 - Starditoetus 2019 Riigi Tugiteenuste Keskus
29.03.2019
31.12.2022
5.1.3 Ekspordi arendamise tegevused Sihtasutus KredEx
01.01.2014
30.12.2023
5.1.3 Eksportööride välisturul nõustamise ja välisinvesteeringute kaasamine Sihtasutus KredEx
01.01.2014
29.12.2023
5.1.3 Regionaalne investorteenindus maakondlikes arenduskeskustes Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2023
5.1.3 Välismessitoetus Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.1.4 Ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise suurprojektid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2023
5.1.4 Ettevõtlusteadlikkus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2023
5.1.5 Rahvusvaheliste konverentside toetus Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.1.5 Rahvusvaheliste konverentside toetus 2021 Sihtasutus KredEx
17.03.2021
31.08.2023
5.1.5 Rahvusvaheliste suursündmuste toetamine Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.1.5 Turismiinfosüsteemi arendamine Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.1.5. Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.1.5. Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.1.5. Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus 2021 Sihtasutus KredEx
08.02.2021
31.08.2023
5.1.6 Turismitoodete arenduse juhtimine Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetamine - väikeprojektid Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.1.7. Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus 2021 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
07.01.2021
31.12.2022
5.1.8.2 Rahvusvahelise pereturismi atraktsiooni toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2023
5.3.2 Loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetamine Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.3.3 Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2023
5.3.3. - Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus Sihtasutus KredEx
31.05.2021
31.10.2023
5.3.5 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid) Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
5.3.7 Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamise toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2023
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine II Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
21.03.2022
21.03.2023
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud III - suurprojektid Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
31.10.2020
30.09.2023
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud väikeprojektid II Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
15.07.2020
10.10.2023
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.10.2023
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
16.09.2016
31.12.2023
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2015
31.12.2023
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.12.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine.

 • Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus.

 • Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine.

Eesmärgid:

1.Vähenenud töövõimega inimeste osalemine tööturul ja tööhõives on suurenenud ja tööealiseelanikkonna töövõime vähenemine on pidurdunud
2.Aktiivsetel tööturuteenustel osalenud väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööhõive on suurenenud

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Riigivalitsemine

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 183 442 973 €
Projektidele on ära jaotatud 139 420 099 eurot 158 966 885 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 22 171 561 eurot 22 180 332 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 2 255 853 eurot 2 295 756 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Kultuuripärandi digiteerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
21.11.2019
31.12.2023
Personaalmeditsiini arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
31.12.2022
Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
21.03.2018
31.12.2023
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
09.05.2016
31.12.2023
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine Riigi Tugiteenuste Keskus
18.05.2015
31.12.2023
Avalike teenuste koosvõime loomine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.10.2015
30.06.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Riigivalitsemine

Eesmärgid:

1.Suurenenud on inimeste ameti- ja erialane pädevus, juhtimis- ja koostöövõimekus ning institutsionaalne suutlikkus
2.Poliitikakujundamine on terviklikum, kaasavam ja teadmistepõhisem
3.Avalikke teenuseid pakutakse kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Infoühiskond

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 174 661 810 €
Projektidele on ära jaotatud 83 563 381 eurot 86 015 767 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 80 441 271 eurot 80 450 475 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 8 405 708 eurot 8 195 569 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Selles valdkonnas ei ole hetkel avatud taotlusvoore.

Valdkonna prioriteedid

 • IKT teenuste taristu.

Eesmärgid:

1.Kõigil on võimalik kasutada kiiret internetti
2.Teenuste baastaristu toetab Eesti elanike ja ettevõtjate toimetamist nii kodus kui piiriüleselt

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Keskkond

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 535 451 721 €
Projektidele on ära jaotatud 301 262 313 eurot 303 262 465 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 222 184 816 eurot 222 633 221 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 9 628 608 eurot 9 556 035 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
05.06.2018
31.08.2023
Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine (PLK) V Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
28.08.2020
31.12.2023
Vooluveekogude tervendamine (TORT) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
27.03.2020
31.12.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Veekaitse

 • Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine

Eesmärgid:

1. Nõuetekohane veemajandustaristu üle 2000 inimekvivalendiga reoveekogumisaladel
2. Korrastatud saastunud alad, veekogud ja märgalad
3. Paranenud seisundis kaitstavad liigid ja elupaigad
4. Korrastatud saastunud alad, veekogud ja märgalad
5. Kliimamuutuste ja ulatuslike reostuste põhjustatud hädaolukordadele reageerimise võimekuse kasv

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Regionaalareng

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 550 817 776 €
Projektidele on ära jaotatud 249 436 650 eurot 251 426 011 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 253 054 575 eurot 255 712 840 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 43 619 730 eurot 43 678 925 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Selles valdkonnas ei ole hetkel avatud taotlusvoore.

Valdkonna prioriteedid

 • Linnapiirkondade jätkusuutlik areng.

Eesmärgid:

1.Erinevaid liikumisviise integreeriv ning inim- ja keskkonnasõbralik linnaruum
2.Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud
3.Kodulähedased lasteaia-ja lapsehoiuvõimalused suuremate linnapiirkondade elanike jaoks on tagatud

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Sotsiaalkaitse ja tervis

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 985 083 472 €
Projektidele on ära jaotatud 620 290 359 eurot 633 348 322 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 304 450 618 eurot 304 700 728 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 46 837 248 eurot 47 034 423 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
2.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
31.12.2022
3.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
31.12.2022
Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
28.02.2023
Koroonaviirusega võitlemise investeeringud, sh isikukaitsevahendid Riigi Tugiteenuste Keskus
01.02.2020
31.08.2023
Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
18.09.2019
31.01.2023
Terviseportaali analüüs ja arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.04.2020
30.08.2023
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul.

Eesmärgid:

 1. Lapsehoiu ja puuetega laste tugiteenuseid saanud lapsevanemate osalemine tööturul on
 2. suurenenud
 3. Sotsiaalteenuseid saanud erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustega
 4. inimeste osalemine tööturul on suurenenud
 5. Teenust saanud inimeste alkoholi tarvitamine on
 6. vähenenud
 7. Kaasaegne, regionaalselt kättesaadav ja optimaalne tervishoiu esmatasandi-ja aktiivravivõrk võimaldab pakkuda kvaliteetseid ja jätkusuutlikke tervishoiuteenuseid
 8. Kvaliteetsemad ja integreeritud hoolekandeteenused toetavad tegevuspiiranguga ning
 9. hoolduskoormusega naiste ja meeste aktiviseerumist, sh osalemist tööturul
 10. Kohanemis- ja lõimumisteenustes osalenute konkurentsivõime Eesti ühiskonnas, sh tööturul, elukestvas õppes ning kodanikuühiskonnas osalemiseks on paranenud
 11. Kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte, seas

 

Toetatavad tegevused:

• Lapsehoiuteenuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse suurendamine

• Sotsiaal- ja tugiteenuste pakkumine erivajadustega inimestele ja nende kõrge hoolduskoormusega pereliikmetele

• Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine, tugi- ja järelteenuste pakkumine

• Vanglast vabanenutele tugiteenuse pakkumine

• Alkoholi sõltuvuse ennetamine, varane avastamine, ravi ning tugisüsteemide arendamine

• Esmatasandi tervishoiukeskuste loomine tõmbekeskustes

• Piirkondlike haiglate arendamine eesmärgiga toetada võrgustumist maakondlike

haiglatega

• Kvaliteetsete teenuskohtade loomine

• Tegevuspiiranguga inimeste kodude kohandamine nende vajadustele vastavaks

• Kohanemis-ja lõimumisprogrammide läbiviimine

• NEET noorte õppesse tagasitoomine, tööturule suundumise toetamine

• Tööotsinguteks ettevalmistavad töötoad

• Töövarjupäevad ja tööproov

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Teadus

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 942 013 761 €
Projektidele on ära jaotatud 444 298 640 eurot 449 726 945 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 440 285 002 eurot 440 897 984 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 51 202 891 eurot 51 388 832 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
4.2.4 EL digitaalse innovatsiooni keskuse võrgustiku Eesti konsortsium Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
4.2.4 Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine (RUP) 2021 II voor Sihtasutus KredEx
12.07.2021
31.12.2023
4.2.4 Rakendusuuringute programm Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
4.2.4. Klastrite arendamise toetamine - kolmas voor Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
4.2.4. Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2023
4.2.4. Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine - täiendav taotlusvoor Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
4.2.5. Innovatsiooni edendavate hangete toetamine 2021 (avalikule sektorile) Sihtasutus KredEx
18.01.2021
31.08.2023
4.2.6. Start-up ettevõtluse hoogustamine Sihtasutus KredEx
01.01.2014
31.12.2023
Mobilitas Pluss Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2015
31.08.2023
Dora Pluss Riigi Tugiteenuste Keskus
01.08.2015
31.05.2023
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Riigi Tugiteenuste Keskus
01.08.2015
31.10.2023
RITA Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2015
31.12.2022

Valdkonna prioriteedid

 • Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus.

Eesmärgid:

1.T&A ja kõrgharidus on kõrgetasemeline ja Eesti on rahvusvahelises TAI alases koostöös aktiivne ja nähtav
2.Teadus-ja arendustegevus toimib Eesti ühiskonna ja majanduse huvides ning TAI süsteem toetab majandusstruktuuri muutumist teadmistemahukamaks
3.Ressursisäästlikumad ettevõtted
4.Eesti ettevõtted toodavad efektiivselt kõrge lisandväärtusega tooteid ja pakuvad innovaatilisi teenuseid

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes