Läbivad õigusaktid

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus

 

Seadus reguleerib Euroopa Liidu struktuurivahendite, Euroopa territoriaal- ja naabruspoliitika koostööprogrammide ning enim puudust kannatavate inimeste jaoks loodud Euroopa abifondi vahendite kasutamist 2020. aastani.

https://www.riigiteataja.ee/akt/125112015006

Lehed

PERIOODI 2014-2020 STRUKTUURITOETUSE SEADUS
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
PERIOODI 2014-2020 STRUKTUURITOETUSE SEADUS
ÕigusaktSeletuskiri

Seadus reguleerib Euroopa Liidu struktuurivahendite, Euroopa territoriaal- ja naabruspoliitika koostööprogrammide ning enim puudust kannatavate inimeste jaoks loodud Euroopa abifondi vahendite kasutamist 2020. aastani.
                                                                        
Seadusega pannakse paika riigisisene ülesannete jaotus ning asutuste vastutus. Lisaks antakse ministeeriumidele juhised toetuse andmise tingimuste koostamiseks. Nende alusel tekib taotlejatel võimalus struktuurivahendeid taotleda.

Kinnitatakse taotleja ja toetuse saaja kohustused ja õigused, toetuse kasutamise ja haldusülesannete täitmise kontrollimise ning toetuse kasutamise jälgimise korraldus, toetuse äravõtmise alused ning vaidemenetluse erisused võrreldes haldusmenetluse seadusega.

Üldiselt toetuse taotleja ja saaja jaoks süsteem võrreldes perioodiga 2007–2013 ei muutu, samaks jäävad ka toetust vahendavad asutused.

Uudsena nähakse ette valdkondlike komisjonide moodustamine, mis hakkab jälgima struktuurivahendite eesmärkide elluviimist ja tulemuste saavutamist.

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste seadus (inglise keelne): https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530112015002/consolide.

 

Materjalid leiab: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/5b94007b-95f2-4bb2-a29e-...(%C3%BChtse%20rakendusteenuse%20loomine)

04.06.2014
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord
ÕigusaktSeletuskiri
12.09.2014
Vabariigi Valitsuse 01.09.2014 määrus nr 143 „ Perioodi 2014 – 2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse väljamaksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord “ eelnõu seletuskir
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 01.09.2014 määrus nr 143 „ Perioodi 2014 – 2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse väljamaksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord “ eelnõu seletuskir
ÕigusaktSeletuskiri
05.09.2015
Rahandusministri 27.09.2015 nr 33 määrus "Perioodi 2014 – 2020 tehnilise abina toetuse andmise tingimused "
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 27.09.2015 nr 33 määrus "Perioodi 2014 – 2020 tehnilise abina toetuse andmise tingimused "
ÕigusaktSeletuskiri
02.10.2015
Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2014. a määrus nr 127: "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmise ja kasutamise auditeerimine"
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2014. a määrus nr 127: "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmise ja kasutamise auditeerimine"
ÕigusaktSeletuskiri
15.08.2014
Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määrus nr 121: „Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus"
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määrus nr 121: „Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus"
ÕigusaktSeletuskiri
31.07.2014
Government of the Republic Regulation “Requirements and conditions for public disclosure of provision of 2014-2020 structural assistance, marking of objects financed from assistance and referring to participation of the European Union”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Government of the Republic Regulation “Requirements and conditions for public disclosure of provision of 2014-2020 structural assistance, marking of objects financed from assistance and referring to participation of the European Union”
Õigusakt
12.09.2014
Requirements and conditions for application for and proceedings of applications for 2014-2020 structural assistance for establishment of regulation on conditions for provision of support
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Requirements and conditions for application for and proceedings of applications for 2014-2020 structural assistance for establishment of regulation on conditions for provision of support
Õigusakt
21.08.2014
Requirements and conditions for public disclosure of provision of 2014-2020 structural assistance, marking of objects financed from assistance and referring to participation of the European Union
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Requirements and conditions for public disclosure of provision of 2014-2020 structural assistance, marking of objects financed from assistance and referring to participation of the European Union
ÕigusaktSeletuskiriSeletuskiri
21.04.2017
Vaata õigusakti arhiveeritud versioone »
Rahandusministri 27.11.2014.a. käskkiri nr 182: "Loa andmine rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesannete täitmiseks"
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 27.11.2014.a. käskkiri nr 182: "Loa andmine rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesannete täitmiseks"
Õigusakt
27.11.2014

Lehed