Läbivad õigusaktid

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus

Seadus reguleerib Euroopa Liidu struktuurivahendite, Euroopa territoriaal- ja naabruspoliitika koostööprogrammide ning enim puudust kannatavate inimeste jaoks loodud Euroopa abifondi vahendite kasutamist 2013. aastani.

Lehed

PERIOODI 2007-2013 STRUKTUURITOETUSE SEADUS
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
PERIOODI 2007-2013 STRUKTUURITOETUSE SEADUS
Õigusakt

Kokkuvõte: Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus sätestab struktuuritoetuse taotluste menetlemise alused, toetuse andmise ja kasutamisega seotud subjektide õigused ja kohustused, järelevalve alused ning vaidemenetluse korra. Lisaks reguleeritakse eelnõuga osaliselt ka toetuse andmise ettevalmistamist, nt asutuste akrediteerimist

07.12.2006
Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määrus nr 15 “Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määrus nr 15 “Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord”
Õigusakt
01.03.2007
Rahandusministri 28. veebruari 2007. a määrus nr 14 „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 28. veebruari 2007. a määrus nr 14 „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid”
Õigusakt
28.02.2007
Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määrus nr 30 „Perioodi 2007-2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määrus nr 30 „Perioodi 2007-2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord”
Õigusakt
30.04.2007
Rahandusministri 4. oktoobri 2005. a määrus nr 66 „Struktuuritoetuse riikliku registri kasutamise tingimused ja kord”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 4. oktoobri 2005. a määrus nr 66 „Struktuuritoetuse riikliku registri kasutamise tingimused ja kord”
Õigusakt
04.10.2005
Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määrus nr 111 „Perioodi 2007 – 2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määrus nr 111 „Perioodi 2007 – 2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine”
Õigusakt
19.04.2007
Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrus nr 275 „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste akrediteerimise tingimused ja kord”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrus nr 275 „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste akrediteerimise tingimused ja kord”
Õigusakt
22.12.2006
Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrus nr 276 „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seire ja hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrus nr 276 „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seire ja hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord”
Õigusakt
22.12.2006
Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrus nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrus nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord”
Õigusakt
22.12.2006
Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määrus nr 211 „Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, avalikustamise ning struktuuritoetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord”
Toetuse andmise tingimused
Kirjeldus
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määrus nr 211 „Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, avalikustamise ning struktuuritoetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord”
Õigusakt
30.08.2007

Lehed