Sa oled siin

Hindamine

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi materjalid

Perioodi 2021–2027 struktuurivahendite planeerimist korraldab Rahandusministeerium (aadress Suur-Ameerika 1, Tallinn 15006), sh vastutab partnerlusleppe ning Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi ühise rakenduskava väljatöötamise eest - kontaktisik Kadri Tali, e-post: kadri.tali@fin.ee

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava eesmärgiks on määratleda struktuurivahenditest rahastatavad tegevused ning rahastamise mahud.

Perioodi 2021-2027 ühtekuuluvuspoliitika fondide planeerimise info on leitav siit.EL ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021-2027 rakenduskava keskkonnamõjule on kohustuslik anda strateegiline hinnang.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on aidata kaasa tasakaalustatud, Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitikaga kooskõlas olevate perioodi 2021-2027 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava koostamisele.

EL ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021-2027 rakenduskava ja partnerlusleppe keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas rahandusminister 2020. aasta 6. jaanuaril käskkirjaga nr 1.1-4/1.

Rakenduskava koostamise algataja, koostamise korraldaja ja lõplik koostaja on Rahandusministeerium.

Rahandusministeeriumi kontaktisik                                                     Hindaja kontaktisik
Miryam Vahtra                                                                                   Riin Kutsar
Peaspetsialist                                                                                   Juhtekspert OÜ
Riigieelarve osakond                                                                         Hendrikson&Ko
miryam.vahtra@fin.ee                                                                       riin@hendrikson.
Tel 611 3047                                                                                   Telefon 740 9807

 

Hindamiste kava leiad SIIT (47.23 KB, XLSX)

 

Tellija Hindamisprojekt Aeg Teostaja  
RM koostöös MKMi, HTMi, KuMi, EASiga

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 ettevõtlus- ja innovatsioonitoetuste tulemuslikkuse hindamine

1. Lõpparuanne (3.17 MB, PDF)

2. Lõpparuanne ENG (3.27 MB, PDF)

3. Lõpparuande lisa (7.88 MB, PDF)

4. Hindamise infoleht (873.62 KB, PDF)

2020 Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool  
RM

Linnapiirkondade meetme vahehindamine

1. Lõpparuanne (3.56 MB, PDF)

2. Linnapiirkonnad poster EST (6.67 MB, PDF)

3. Linnapiirkonnad poster ENG (6.67 MB, PDF)

2020 Tartu Ülikool RAKE  
HTM

ESF meetme „Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu“ eesmärgipärasuse ja tulemuslikkuse vahehindamine

1. Lõpparuanne (1.91 MB, PDF)

2. Faktileht (112.53 KB, PDF)

2019/2020 Civitta   
SOM "Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“ vahehindamine (2.19 MB, PDF) 2019 Praxis  
Riigikantselei Prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ vahehindamine (3.53 MB, PDF) 2019 LevelLab, Technopolis Group, Balti Uuringute Instituut  
HTM

Elukestva õppe strateegia vahehindamine

1. Aruanne (PDF)

2. Lühikokkuvõte (PDF)

3. Järeldused-soovitused (PDF)

2019 SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, Rakendusuuringute Keskus CentAR  
HTM, MKM Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemi rahvusvahelise hindamise raport (PDF) 2019

Raport valmis Eesti riigi initsiatiivil, Teadus- ja Arendusnõukogu tellimusel ning Euroopa Komisjoni toel

 
SOM

Mobiilsustoetuse tulemuslikkuse ja mõju hindamine

1. Lõpparuanne (995.4 KB, PDF)

2. Ingliskeelne kokkuvõte (181.09 KB, PDF)

2019 Poliitikauuringute Keskus Praxis  

 RM

Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 vahehindamine (2.5 MB, PDF)

Lisad:

1. Lõpparuande lisa (2.23 MB, PDF);

2. Infoleht (535.77 KB, PDF);

3. Final report (2.14 MB, PDF);

4. Annexes to final report (2.32 MB, PDF);

5. Infographics (537.85 KB, PDF).

2019

Technopolis Group Eesti OÜ, Ernst & Young Baltic AS, Balti Uuringute Instituut ja Praxis

 

 SM,KuM

ESF kohanemis- ja lõimumismeetme rakendamise vahehindamine perioodil 2014-2018 (2.72 MB, PDF)

2019

Civitta

 
SOM Projekti „Kainem ja tervem Eesti“ vahehindamine (1.15 MB, PDF) 2019 Civitta  
KEM Ühtekuuluvusfondi meetme "Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" keskkonnamõju väljaselgitamine ja seireinfo kontrollimine ning koondamine (3.76 MB, PDF) 2018 OÜ Alkranel  
MKM EL struktuurivahenditest rahastatud meetmete mõju riigi energiamajanduse eesmärkide täitmisele (1.04 MB, PDF) 2017 Ernst ja Young Baltic AS  
RM

Struktuurivahendite tõhususe ja toetuse saajate halduskoormuse hindamine (2.55 MB, PDF)

Lisa 6. Klienditeekonnad (130.99 KB, PDF)

2017 Ernst & Young Baltic AS, SA Praxis  
RM Euroopa Liidu struktuurivahenditest teostatud transpordiinvesteeringute mõjude hindamine (3.01 MB, PDF) 2017 Poliitikauuringute keskus Praxis, Stratum OÜ, OÜ Positium LBS  
SOM Tegevuse „Minu esimene töökoht“ vahehindamine (2.59 MB, PDF) 2017 Balti Uuringute Instituut  
EAS Ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika vahehindamine (2.24 MB, PDF) 2017 Civitta  
HTM Õppe- ja karjäärinõustamise programmi vahehindamine (5.12 MB, PDF) 2017 Civitta  

 

Küsimuste korral kontakteeruda:

Miryam Vahtra

Nr Tellija Hindamisprojekt Aeg Teostaja Seis
1 RM

Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise eelhindamine (2.74 MB, PDF)

2012-2013 Praxis ja CPD Lõppenud
2 PÕM

Maaelu arengukava 2014-2020 eelhindamine koos keskkonnamõjude strateegilise hindamisega (1.03 MB, DOC)

2013 E&Y, Hendrikson ja KO Lõppenud
3 PÕM

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014-2020 keskkonnamõju strateegiline hindamine

2013 Hendrikson ja KO Töös
4 RM

Perioodi 2014-2020 ÜKP fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegiline hindamine (2.61 MB, PDF), lühikokkuvõte (497.36 KB, PDF)

Lisad

1. KSH vahearuandele esitatud kommentaarid ja ettepanekud (337.04 KB, PDF)

2. Heakskiidetud KSH programm (6.68 MB, PDF)

3. KSH aruande avalikustamine ja avalik arutelu (3.81 MB, PDF)

4. KSH lõpparuande heakskiitmise kiri (248.71 KB, PDF)

     

 

Nr Tellija Hindamisprojekt Aeg Teostaja Seis
1 RM Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 ja valdkondlike rakenduskavade eelhindamine (6.09 MB, PDF) 2006 TTÜ Lõppenud
2 RM Struktuurivahendite rakenduskava
hindamine
(1.79 MB, PDF)
2009 E&Y, Praxis, IBS, SEI Lõppenud
3 RM Struktuurivahendite meetmete projektivalikukriteeriumide võrdlus rakenduskavade ja meetmete eesmärkidega – mil määral valikukriteeriumid toetavad eesmärkide saavutamist ning kuidas on võimalik projektivalikusüsteeme parandada (2.08 MB, PDF) 2010 Ernst&Young, SA Praxis ja Institute of Baltic Studies Lõppenud
4 SoM Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamise meetme hindamine (ettevõtlusega alustamise toetus, tööpraktika, tööharjutus) (1.08 MB, PDF) 2010 PRAXIS Lõppenud
5 SoM Töölesaamist toetavate hoolekandemeetmete hindamine (1.21 MB, PDF) 2010 TÜ ja E&Y Lõppenud
6 KA/ JMIN

Kommunikatsioonikava rakendamise tulemuslikkuse hindamine
(aruanded 1 (572.35 KB, PDF), 2 (566.03 KB, PDF), 3 (583.66 KB, PDF))

2010 CPD ja TNS Emor Lõppenud
7 RM Haldussuutlikkuse meetmete mõjude hindamine (1.23 MB, PDF) 2011 CPD Lõppenud
8 RM Vahehindamine (Midterm review) rakenduskavade elluviimise osas (kõik rakenduskavad). Eesmärgid, indikaatorid, rakendussüsteem (2.64 MB, PDF) 2011 CPD ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE Lõppenud
9 HTM Teadus- ja arendusmeetmete rakendamise hindamine (1.7 MB, PDF) 2011 Praxis, Technopolis Group ja Balti Uuringute Instituut Lõppenud
10 HTM Inimressursi arendamise rakenduskava üldhariduse ja noortevaldkonna meetmete hindamine. Pikem nimetus: Euroopa Liidu tõukefondide programmperioodil 2007-2013 Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatavate meetmete "Noorsotöö kvaliteedi arendamine", "Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine" ning "Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine" vahehindamine. (2.59 MB, PDF) 2012 Praxis Lõppenud
11 SoM Tervislike valikute ja eluviiside soodustamise meetme hindamine (1.4 MB, PDF) 2012 E&Y Lõppenud
12 SoM Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamise meetme hindamine (tööturukoolitus, palgatoetus) (3.32 MB, PDF) 2012 Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar ja InterAct Projektid ja Koolitus Lõppenud
13 MKM Ettevõtlusmeetmete mõjude hindamine 2012 Katrin Jaaksoo, Meelis Kitsing, Karel Lember, Tanel Rebane Lõppenud
14 MKM E-teenuste kasutamise tulemuslikkus ja mõju (4.1 MB, PDF) 2012 Balti Uuringute Instituut ja Praxis Lõppenud
15 KKM "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" perioodi 2007-2013 raames elluviidavate projektide panus "Läänemre strateegia" prioriteetsetesse valdkondadesse ja nende alavaldkondadesse. (1.18 MB, PDF) 2012 Tehnopolis ja CPD Lõppenud
16 MKM Eesti energiatehnoloogia programmi vahehindamine (729 KB, PDF) 2012 ÅF-Consulting Lõppenud
17 SoM Soolise võrdõiguslikkuse edendamise meetme hindamine (2.37 MB, PDF), slaidid (3.17 MB, PDF) 2013 Tartu Ülikool RAKE Lõppenud
18 SoM Horisontaalsete teemade ja ESF spetsiifiliste teemade  hindamine prioriteetses suunas „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ (2.13 MB, PDF), slaidid (1.75 MB, PDF) 2013- 2014 Tartu Ülikool RAKE Lõppenud
19 MKM- MAO Ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika vahehindamine versioon 2.0 (2.73 MB, PDF) 2013- 2014 MKM Lõppenud
20 HTM Täiskasvanute koolituste mõju hindamine (2.04 MB, PDF) 2014- 2015   Lõppenud
21 SoM Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamise meetme hindamine (avatud taotlusvoorudes toetust saanud projektid) (2.9 MB, PDF), slaidid (1.33 MB, PDF) 2014- 2015 SoM  
22 RM Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite mõju regionaalarengule (2.42 MB, PDF) 2015   Lõppenud
23 RM Euroopa Liidu struktuurivahenditest teostatud transpordiinvesteeringute mõjude hindamine (3.01 MB, PDF) 2017 Poliitikauuringute keskus Praxis, Stratum OÜ, OÜ Positium LBS Lõppenud

 

RAK mõjuindikaatorite saavutusmäärade hindamine

RAKi ülesehituse, rakendamise ja projekti valikukriteeriumite hindamine - CyclePlan, juuli 2006


Riikliku arengukava rakendamise hindamine


Riikliku Arengukava rakendussüsteemi ja selle toimivuse hindamine - PricewaterhouseCoopers, juuli 2006


RAK 2004-2006 mõjuindikaatorite saavutusmäärade väljaselgitamine ja analüüs

Macro impacts of SPD 2004-2006 on the Estonian economy: A mid-term assessment

 


RAK prioriteetide ja meetmete põhised

RAKi 1. prioriteedi hindamine- Ernst & Young, juuni 2006

Meetme 1.1 hindamine

Meetme 1.1 raames programmperioodil 2004-2006 projekte ellu viinud organisatsioonide programmi administreerimise protsessile antava hinnangu uuring


Aastatel 2004-2007 Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3 vahenditest toetatud mitte-eestlastele suunatud tööturuprojektide tulemuste ja poliitikas rakendatavuse hindamine


RAK 2004-2006 meetme 1.4 "Haldussuutlikkuse tõstmine" tulemuslikkuse ja mõjude hindamine 


Riiklike ettevõtluse tugimeetme mõjude hindamise koondaruanne

Struktuuritoetuse puhul hinnatakse järgmist:

  • asjakohasust (vajadus projekti järele)
  • ratsionaalsust e õigustatust
  • ellurakendamise tulemuslikkust
  • mõju ja jätkusuutlikkust

 

Vaata lisaks:

 

Hindamise eesmärgiks kõige laiemas mõttes on anda rakendamisest sõltumatu hinnang ja soovitusi, tagamaks käimasolevate programmide tulemuslik ja kvaliteetne rakendamine ning tulevaste programmide hea planeerimine.

Täpsemalt on hindamise eesmärgiks teada saada, kas poliitika, meede või tegevus töötab, millistel tingimustel, kas sel on olnud oodatud positiivne mõju, tulemused on saavutatud ja rakendamine on pakkunud lisandväärtust või on vajadus tegevusi muuta, kui on, siis kuidas. Hindamine püüab tuvastada puhasmõju, millise osa saavutatud tulemusest võime omistada konkreetsele teenusele või tegevusele. Kas realiseerunud olukord, saavutatud mõju tuleneb kasutatud meetmest või on vahepeal toimunud muud struktuursed muutused? Hindamise tulemused toetavad programmi, meetme haldamist edaspidi, olles ühtlasi aluseks juhtimisotsustele ja edasiste poliitikate, programmide väljatöötamisele ning institutsionaalse suutlikkuse tõstmisele.

 

Hindamise mõiste: „Sõltumatu hinnangu andmine struktuurivahenditest rahastatud poliitikate ja programmide tulemustele ja mõjudele lähtuvalt vajadustest, mille rahuldamiseks nad olid suunatud.“. Hindamine on süstemaatiline, tugineb tunnustatud sotsiaalteaduslikele uuringustandarditele, esitatud seisukoht või arvamus on tõenduspõhine ja põhineb kindlatel kriteeriumidel (asjakohasus, tulemuslikkus, tõhusus, mõju ja jätkusuutlikkus).


Oma sisult jagunevad hindamised rakendusliku iseloomuga hindamisteks, keskendudes süsteemi toimimisele ning strateegilise iseloomuga hindamisteks, mis keskenduvad eesmärkide saavutamisega seotud hinnangute andmisele.


Hindamist viiakse läbi kolmes etapis programmi eluea jooksul:
1) Eelhindamine – näiteks perioodi 2014–2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ÜKP fondide rakenduskava eelhindamine (2.74 MB, PDF). Teostatud 2012 IV kvartal – 2013 lõpp.
2) Programmperioodi vältel teostatavad hindamised – näiteks "Euroopa Liidu struktuurivahenditest teostatud trabspordiinvesteeringute mõjude hindamine" (3.01 MB, PDF)  aastal 2017. Tegemist on üldjuhul liikmesriigi vajaduspõhiste hindamistega. Perioodil 2014–2020 näeb ÜSM artikkel 56 siiski ette vähemalt korra programmperioodi jooksul kõigi prioriteetsete suundade tõhususe, tulemuslikkuse ja mõju hindamist.
3) Järelhindamised – perioodi lõppemisel või lõppemise järgselt teostatavad hindamised. Teostab liikmesriik omal initsiatiivil, Euroopa Komisjon ise või tihedas koostöös liikmesriikidega. Euroopa Komisjoni eesmärgiks on, et kõik perioodi 2014–2020 järelhindamised on jõudnud lõpule 2024. aasta lõpuks.


Hindamisi viivad vastavalt vajadusele läbi Rahandusministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus,  rakendusasutused või rakendusüksused.


Tulemustele suunatud struktuurivahendite rakendamiseks on perioodil 2014–2020 koostatud strateegiline hindamiskava, mis katab kogu programmperioodi ja võimaldab juba ette näha ja algusest peale koguda andmeid, mida hilisema järgu hindamistes vaja on. Hindamiste kava kinnitab rakenduskava seirekomisjon jälgides ühtlasi kava täitmist. Hindamiste kava vaadatakse seirekomisjoni koosolekul üle kord aastas.


Hindamiste kava ja juba teostatud hindamisaruanded avaldatakse struktuurivahendite kodulehel.

09.02.2021