Measure-based legislations

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Pages

2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.6 Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
(pdf, 1.3 MB, kinnitatud 30.10.2018)
Seletuskiri
(pdf, 393.78 KB)
Eelarve
(xlsx, 20.03 KB)
2014-2020.1.6.4 Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.1 Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Seletuskiri
(pdf, 477.37 KB)
2014-2020.2.1.1 Hoiuteenuste ning hoius, hariduses ja rehabilitatsioonis osalemist võimaldavate tugiteenuste (tugiisik, transport) arendamine ja pakkumine suure hooldusvajadusega ning raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele ning tööandjate töö-, pere- ja eraelu ühildamise alase teadlikkuse tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2.1.1 Hoiuteenuste ning hoius, hariduses ja rehabilitatsioonis osalemist võimaldavate tugiteenuste (tugiisik, transport) arendamine ja pakkumine suure hooldusvajadusega ning raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele ning tööandjate töö-, pere- ja eraelu ühildamise alase teadlikkuse tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2.1.2 Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Seletuskiri
(pdf, 79.75 KB)
2014-2020.2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused
Toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine
(pdf, 1.08 MB, kinnitatud 06.11.2018)
Seletuskiri
(pdf, 639.9 KB)
2014-2020.2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused Riigi Tugiteenuste Keskus
Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine
(pdf, 1.26 MB, kinnitatud 01.06.2020)
2014-2020.2.2.2 Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine ja asendushoolduse vormide mitmekesistamine tugiteenuste ja järelhoolduse arendamise kaudu Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Tugiteenus vanglast vabanenutele
(pdf, 2.1 MB, kinnitatud 19.11.2019)
2014-2020.2.2.3 Tugiteenus vanglast vabanenutele Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.3 Alkoholi liigtarvitamise, sh alkoholisõltuvuse, ennetuse, varase avastamise ning nõustamis- ja raviteenuse loomine ja rakendamine Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
2014-2020.2.3.1 Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise teenuse ning alkoholisõltuvuse raviteenuse arendamine ning osutamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.4 Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Seletuskiri
(docx, 63.5 KB)
2014-2020.2.4.1 Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Terviseportaali analüüs ja arendamine
(pdf, 206.93 KB, kinnitatud 07.07.2021)
Seletuskiri
(pdf, 616.81 KB)
TAT lisa
(xlsx, 16.95 KB)
2014-2020.2.4.2 Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.2.4.2 Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 624.14 KB)
2014-2020.2.4.2 Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine
(pdf, 207.68 KB, kinnitatud 19.09.2019)
Seletuskiri
(pdf, 551.99 KB)
Eelarve
(xls, 34.5 KB)
2014-2020.2.4.2 Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused Riigi Tugiteenuste Keskus
Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas
(pdf, 213.36 KB, kinnitatud 04.04.2019)
Seletuskiri
(pdf, 605.68 KB)
Toetuse andmise tingimused
(pdf, 1006.68 KB)
Lisa vorm B
(pdf, 197.67 KB)
2014-2020.2.4.3 Haiglavõrgu tugevdamine riskipiirkonnas Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)
Seletuskiri
(pdf, 391.95 KB)
2014-2020.2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 301.82 KB)
lisa1.pdf
(pdf, 322.49 KB)
lisa2.pdf
(pdf, 209.3 KB)
lisa3.pdf
(pdf, 233.93 KB)
lisa4.pdf
(pdf, 262.6 KB)
2014-2020.2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
Võisiku Kodu reorganiseerimine
(pdf, 206.13 KB, kinnitatud 18.11.2020)
Seletuskiri
(pdf, 501.53 KB)
Finantsplaan ja eelarve
(pdf, 187.49 KB)
2014-2020.2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 190.95 KB)
2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.6 Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Seletuskiri
(pdf, 586.35 KB)
2014-2020.2.6.1 Infoplatvormi ja selle tugiteenuste väljatöötamine ja rakendamine
2.6.1-.2.6.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 586.35 KB)
2014-2020.2.6.2 Kohanemiskoolituste väljatöötamine, piloteerimine ja rakendamine
2.6.1-.2.6.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 586.35 KB)
2014-2020.2.6.3 Tugivõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine
2.6.1-.2.6.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 493.86 KB)
2014-2020.2.6.4 Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine
2.6.4-.2.6.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2.6.5 Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine
2.6.4-.2.6.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused
(pdf, 708.52 KB, kinnitatud 03.10.2019)
Seletuskiri
(pdf, 749.12 KB)
2014-2020.2.6.6 Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused
2.6.4-.2.6.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.7 Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.2.7.1 Ebavõrdsete olude mõju vähendamine, tõrjutuse ennetamine ja noorte tööhõivelisuse toetamine, sh lisatoe pakkumine NEET noortele Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 592.51 KB)
lisa_3.xls
(xls, 39.5 KB)
lisa_4.xls
(xls, 38 KB)
2014-2020.2.7.2 Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 599.14 KB)
2014-2020.2.7.3 Riskis olevatele noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 443.63 KB)
2014-2020.2.7.4 Riskikäitumise ennetamine ning võrgustikutöö meetodil riskis olevate perede probleemide väljaselgitamine ja lahendamine ning turvalise elukeskkonna arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.3 Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.3 Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
2014-2020.3.1 Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)
Seletuskiri
(pdf, 223.05 KB)
Eelarve
(xls, 44 KB)
2014-2020.3.1.1 Töövõime toetamise reformi sihtrühmale tööturuteenuste ja neid toetavate teenuste arendamine, juurutamine ja osutamine, et säilitada töökohta või leida uut tööd Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Abivahendite kasutamise võimaldamine
(pdf, 209.72 KB, kinnitatud 03.09.2020)
Seletuskiri
(pdf, 528.97 KB)
Eelarve
(xlsx, 17.77 KB)
2014-2020.3.1.1 Töövõime toetamise reformi sihtrühmale tööturuteenuste ja neid toetavate teenuste arendamine, juurutamine ja osutamine, et säilitada töökohta või leida uut tööd Riigi Tugiteenuste Keskus

Pages