You are here

EU legislation

Kirjeldus. Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud.

Üldmäärused
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Üldmäärused
Määrus
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 11. juuli 2006

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 11. juuli 2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999

11.07.2006
Fondide määrused
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Fondide määrused
Määrus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1080/2006, 5. juuli 2006

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1080/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1783/1999.

05.07.2006
Määrus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006, 5. juuli 2006

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1784/1999.
Kokkuvõte: Määrusega kehtestatakse Euroopa Sotsiaalfondi ülesanded, fondist antava abi ulatus, erisätted ja abikõlblike kulude liigid.

05.07.2006
Määrus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 396/2009, 6. mai 2009

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 396/2009, 6. mai 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1081/2006, milles käsitletakse Euroopa Sotsiaalfondi, et lisada teatavad Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud kululiigid.

06.05.2009
Määrus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 397/2009, 6. mai 2009

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 397/2009, 6. mai 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi, seoses eluasemete energiatõhususe ja taastuvenergia alaste investeeringute abikõlblikkusega.

06.05.2009
Määrus
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006, 11. juuli 2006

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006, 11. juuli 2006, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1164/94
Kokkuvõte: Määrusega luuakse Ühtekuuluvusfond, määrus sätestab Ühtekuuluvusfondist eraldatava abi ulatuse, abikõlblikud kulud ja abi saamise tingimused.

11.07.2006
Rakendusmäärused
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Rakendusmäärused
Määrus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1082/2006, 5. juuli 2006

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1082/2006, 5. juuli 2006,

Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta.
Kokkuvõte: ETKRi eesmärk on hõlbustada ja edendada rühmituse liikmete piiriülest, riikide- ja/või piirkondadevahelist koostööd, mille eesmärk on tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust. Määrusega sätestatakse ETRK asutamine ja lõpetamine, koosseis ja organisatsioon, ETRK ülesanded, riiklike vahendite haldamine ja vastutus.

05.07.2006
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1828/2006, 8. detsember 2006

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1828/2006, 8. detsember 2006, milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi.

08.12.2006
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) nr 832/2010, 17. september 2010

Komisjoni määrus (EÜ) nr 832/2010, 17. september 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1828/2006, milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi. 

17.09.2010
Määrus
Komisjoni määrus (EÜ) nr 846/2009, 1. september 2009

Komisjoni määrus (EÜ) nr 846/2009,  1. september 2009 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1828/2006, milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi.

01.09.2009
Määrus
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1236/2011, 29. november 2011

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1236/2011, 29. november 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1828/2006 seoses investeeringutega finantskorraldusvahendite kaudu.

29.11.2011
Muud õigusaktid
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Muud õigusaktid
Määrus
Nõukogu akti 95/C 316/03

Nõukogu akti 95/C 316/03, millega koostatakse Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon (26. juuli 1995)
Kokkuvõte: Võitlemaks Euroopa ühenduste finantshuve kahjustava kelmuse vastu, lepivad liikmesriigid kokku, et iga liikmesriik võtab vajalikud ja asjakohased meetmed, et määruses kirjeldatud tegevus tunnistataks kriminaalkorras karistatavaks teoks, lepitakse kokku vastutuses ja karistustes

26.07.1995
Määrus
Parlamendi ja Nõukogu määrus 1073/1999/EÜ Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta (25. mai 1999)

Kokkuvõte: Määrus reguleerib OLAFi haldusjuurdlust asutamislepingutega või nende alusel loodud institutsioonides selleks, et võidelda pettuste, korruptsiooni ja Euroopa Ühenduse finantshuve kahjustava muu ebaseadusliku tegevuse vastu

25.05.1999