You are here

Ongoing calls for proposals

Below, you will find information about open calls for applications in which you can participate in order to carry out your project with help from European Structural and Investment Funds.

Name of the call for applications Start and end of the call for applications Minimum and maximum aid Minimum and maximum aid rate % Responsible final beneficiary
1.1.2 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
01.11.2014 to 31.12.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV1 jooksev Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused
25.06.2019 to 31.08.2023
5 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV2 jooksev Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused
21.11.2016 to 31.08.2023
5 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV6 jooksev Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks
25.06.2019 to 31.08.2023
10 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.3.2 TAT Koolide IKT taristu arendamine
01.01.2019 to 31.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4.1 Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014-2020
08.11.2019 to 31.08.2023
100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4.2 ATV Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020
12.07.2018 to 31.08.2022
85% Riigi Tugiteenuste Keskus
14.1.1 Abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks
01.10.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
15.3.1 Turismisektori tootearenduse toetus
29.09.2021 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
15.3.2 Tootearendus 2021
07.06.2021 to 31.08.2023
20 000 / 500 000 60% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele
01.01.2019 to 31.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.2.1 ATV jooksev Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused
10.08.2020 to 31.12.2021
50 000 / 300 000 Riigi Tugiteenuste Keskus
3.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele
01.01.2019 to 31.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
3.2.1 ATV jooksev Noortegarantii tugisüsteemi abil tuvastatud mitteaktiivsetele noortele tugiteenuste pakkumine
05.06.2020 to 31.12.2021
30 000 / 400 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
4.2.4 EL digitaalse innovatsiooni keskuse võrgustiku Eesti konsortsium
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.4 Rakendusuuringute programm
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.4. Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine (RUP)
26.01.2021 to 31.01.2022
3 000 000 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.4. Klastrite arendamise toetamine - kolmas voor
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.4. Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.4. Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine - täiendav taotlusvoor
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.5. Innovatsiooni edendavate hangete toetamine 2021 (avalikule sektorile)
18.01.2021 to 31.08.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.6. Start-up ettevõtluse hoogustamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm 2021
17.03.2021 to 31.10.2023
500 000 45% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.1. Digitaliseerimise teekaardi toetus
15.02.2021 to 31.10.2023
15 000 70% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.1. Ettevõtja tootearenduse toetus (SF+COVID)
01.01.2014 to 31.08.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.1. Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu toetus
01.01.2014 to 31.12.2023
200 000 65% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.2. Arendusosak 2021
17.03.2021 to 31.08.2023
35 000 70% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.2. Innovatsiooniosak 2021
17.03.2021 to 31.08.2023
6 000 80% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.1. Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes
01.01.2019 to 31.12.2023
100% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.2 - Starditoetus 2019
29.03.2019 to 31.12.2021
15 000 80% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.3 Ekspordi arendamise tegevused
01.01.2014 to 30.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.3 Eksportööride välisturul nõustamise ja välisinvesteeringute kaasamine
01.01.2014 to 29.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.3 Regionaalne investorteenindus maakondlikes arenduskeskustes
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.3 Välismessitoetus
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.4 Ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise suurprojektid
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.4 Ettevõtlusteadlikkus
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5 Rahvusvaheliste konverentside toetus
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5 Rahvusvaheliste konverentside toetus 2021
17.03.2021 to 31.08.2023
7 500 / 30 000 70% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5 Rahvusvaheliste suursündmuste toetamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5 Turismiinfosüsteemi arendamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5. Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5. Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5. Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus 2021
08.02.2021 to 31.08.2023
10 000 / 65 000 70% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.6 Turismitoodete arenduse juhtimine
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetamine - väikeprojektid
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.7. Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus 2021
07.01.2021 to 31.12.2022
20 000 / 200 000 80% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.8.2 Rahvusvahelise pereturismi atraktsiooni toetamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.3.2 Loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.3.3 Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.3.3. - Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus
31.05.2021 to 31.08.2023
75 000 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.3.5 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.3.7 Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamise toetamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.4.5 - Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine
20.05.2020 to 31.12.2021
90 000 / 990 000 45% Riigi Tugiteenuste Keskus
Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine
28.10.2019 to 30.04.2023
Balti teaduskoostööprogrammi juhtimiskulud
09.05.2017 to 30.10.2025
Haridus- ja Teadusministeerium
COVID-19 vaktsiini ja vaktsineerimistarvikute soetamine, vaktsineerimise korraldamine, COVID-19 RT-PCR testimine ja riigi tervishoiuvaru suurendamine
01.01.2020 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
EE-teadus eeldefineeritud projektid
01.08.2018 to 31.12.2021
Sihtasutus Archimedes
EE-teadus stipendiumifondi toetusskeem (eeldefineeritud)
23.04.2019 to 31.08.2022
Sihtasutus Archimedes
EE-teadus teaduskoostöö toetusskeem
01.12.2019 to 31.12.2024
Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
eee
14.07.2021 to 31.12.2023
2 000 000 80% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine
05.06.2018 to 31.08.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud III - suurprojektid
31.10.2020 to 30.09.2023
50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud väikeprojektid II
15.07.2020 to 10.10.2023
50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Haiglavõrgu arengukava haiglate infrastruktuuri investeeringud
01.02.2020 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (eelnõustamise läbinutele)
12.11.2018 to 31.12.2022
150 000 / 990 000 25% Riigi Tugiteenuste Keskus
Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks
20.09.2021 to 17.01.2022
200 000 / 400 000
Juhtimiskulud
23.10.2019 to 31.12.2024
Juhtimiskulud
20.11.2019 to 31.12.2024
Keskkonnaministeerium
Kahepoolsed suhted (HTM)
01.01.2018 to 31.12.2025
Kahepoolsed suhted (JCBF)
09.05.2017 to 30.04.2025
Kahepoolsed suhted (KKM)
01.01.2018 to 31.12.2025
Kahepoolsed suhted (MKM)
01.01.2018 to 31.12.2025
100%
Kahepoolsed suhted (SOM)
01.01.2018 to 31.01.2025
Kahepoolsete suhete fondi programmide reserv
11.03.2020 to 31.12.2024
Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine (PLK) V
28.08.2020 to 31.12.2023
4 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas
01.01.2019 to 28.02.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine
01.01.2020 to 31.12.2023
Koroonaviirusega võitlemise investeeringud, sh isikukaitsevahendid
01.02.2020 to 31.08.2023
21 990 700 100% / 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
Kultuuripärandi digiteerimine
21.11.2019 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Noored Setomaale 2021
23.04.2021 to 31.12.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
Ohvriabi süsteemi arendamine
01.01.2020 to 31.08.2022
Peipsiveere programm 2021
08.03.2021 to 31.12.2021
3 200 / 32 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine
18.09.2019 to 31.01.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Personaalmeditsiini arendamine
01.01.2019 to 31.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes
01.06.2020 to 30.04.2024
RE 5.2.1 - Suurinvestori toetus
01.01.2014 to 31.12.2024
1 000 000 / 3 000 000 10% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
RE 5.2.6 - Toetus ettevõtjate toote-, teenuse ja protsessiarenduse ja innovatsiooni alaseks rahvusvaheliseks koostööks (Eurostars)
08.06.2021 to 31.08.2025
300 000 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
React-EU korterelamute rekonstrueerimise toetamine
01.05.2020 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
Riikliku perelepitussüsteemi loomine
05.02.2020 to 31.01.2024
Setomaa programm 2021
22.02.2021 to 31.12.2021
3 200 / 32 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
SISESTA SIIA UUS VOOR!
01.08.2019 to 31.12.2023
Sihtasutus Innove
Soolise võrdõiguslikkuse virtuaalne kompetentsikeskus
01.04.2020 to 30.09.2022
Tehniline abi
01.01.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi
01.01.2017 to 31.12.2026
Tehniline abi ERF
01.01.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi ÜF
01.01.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Terviseportaali analüüs ja arendamine
01.04.2020 to 30.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Toiduabi tehniline abi
01.01.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks I voor
04.10.2021 to 10.01.2022
65 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
Üleujutusohu riskide maandamine, uuringud
03.09.2018 to 31.12.2021
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaba
01.01.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine
21.03.2018 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vooluveekogude tervendamine (TORT)
27.03.2020 to 31.12.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Mobilitas Pluss
01.01.2015 to 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine
09.05.2016 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm
01.01.2014 to 31.10.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide...
01.01.2014 to 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine
18.05.2015 to 31.12.2023
85% Riigi Tugiteenuste Keskus
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine
16.09.2016 to 31.12.2023
7 500 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine
01.01.2014 to 31.08.2023
23 400 000 50% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.6.4 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
01.11.2014 to 31.12.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine
01.01.2014 to 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.6.1,2,3 TAT uussisserändajate kohanemise toetamiseks
01.08.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.6.4,5,6 TAT Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks
01.09.2014 to 31.03.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.7.4 TAT riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks
01.07.2015 to 31.12.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.2 Uute maanteede ehitamine
01.01.2014 to 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud
01.01.2014 to 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine
01.01.2014 to 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile
01.01.2014 to 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine
01.01.2014 to 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Avalike teenuste koosvõime loomine
01.10.2015 to 30.06.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Dora Pluss
01.08.2015 to 31.05.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
01.08.2015 to 31.10.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
01.04.2015 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine
01.01.2015 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks
01.01.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
RITA
01.01.2015 to 31.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
Soojusmajanduse arengukava koostamine
27.05.2015 to 31.12.2023
5 000 90% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

 

29.09.2016